About the Site

วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Journal of Criminology and Forensic Science : Royal Police Cadet Academy

 

หมายเลขทะเบียนวารสาร ISSN 2408-2430

 

วัตถุประสงค์และขอบเขต

              วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ กระบวนการยุติธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเกิดประโยชน์ แก่สังคม  กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรก ประจำเดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน และฉบับที่สอง ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์และวารสารออนไลน์ (http://forensic.rpca.ac.th/ojs) นักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ สามารถส่งบทความดังกล่าวมายังกองบรรณาธิการได้โดยตรง ทั้งนี้ ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น และบทความดังกล่าวจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
นายร้อยตำรวจ ก่อนลงตีพิมพ์

              ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ การนำข้อความใด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของต้นฉบับไปตีพิมพ์ใหม่ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับและกองบรรณาธิการวารสารนี้ก่อน ผลการวิจัย และความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์       

พลตำรวจโท ดร.ปิยะ             อุทาโย                      ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พลตำรวจตรี พงษ์พันธุ์           วรรณภักตร์                  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (1)

พลตำรวจตรี ถนอม               มะลิทอง                     รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (2)

 

กองบรรณาธิการวารสาร

     ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร. พัชรา  สินลอยมา            โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

                                                                              หัวหน้ากองบรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก วรธัช    วิชชุวาณิชย์             โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

                                                                               กองบรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์              กัลยะจิตร                   มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                                               กองบรรณาธิการ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย            เตโชวิศาล                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                                               กองบรรณาธิการ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ       สุวรรณานนท์                 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

                                                                                กองบรรณาธิการ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย       มหาคีตะ                      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

                                                                                กองบรรณาธิการ
      ดร.ธเนศ                                เกษศิลป์                      มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                                                กองบรรณาธิการ

     พันตำรวจโท ดร.ธิติ                    มหาเจริญ                     โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

                                                                                เลขานุการ กองบรรณาธิการ

     พันตำรวจโท อัศว์ณุต                     แสงทองดี                  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ กองบรรณาธิการ


รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี วีรพล                      กุลบุตร            โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.จักรพงษ์              วิวัฒน์วาณิชย์    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา            สินลอยมา        โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.สุธรรม      เชื้อประกอบกิจ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พลตำรวจตรี ศิริพงษ์                           ติมุลา             กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

พลตำรวจตรี นายแพทย์ พรชัย                         สุธีรคุณ            โรงพยาบาลตำรวจ

รองศาสตราจารย์ พลอากาศตรี นายแพทย์ วิชาญ เปี้ยวนิ่ม              มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก วรธัช                วิชชุวาณิชย์       โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก หญิง ดร.สมวดี   ไชยเวช             โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.สฤษดิ์          สืบพงษ์ศิริ        มหาวิทยาลัยศิลปากร

พันตำรวจโท ดร.ธิติ                                    มหาเจริญ         โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พันตำรวจโท ดร.นรินทร์                                 เพชรทอง         โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พลตำรวจตรี ดร.ชวนัสถ์                                  เจนการ           สำนักงานกิจการยุติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา                               เรียงโรจน์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์                              กัลยะจิตร         มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ                              รัชดาพรรณาธิกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ                        จรัสวัฒน์              มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์   กุลนิเทศ           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ                        สุวรรณานนท์      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย                            เตโชวิศาล       มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี                          พันธ์วิศวาส       มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์                         ร่มสายหยุด       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.แพทย์หญิง ปานใจ                                    โวหารดี         สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นายแพทย์ วิศาล                                           วรสุวรรณรักษ์    มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ธีร์รัฐ                                                     บุนนาค            ศาลสถิติยุติธรรม

ดร.กิตติยาพร                                               สิงห์สัมพันธ์      มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ธเนศ                                                     เกษศิลป์         มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทุกบทความได้รับการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน

ก่อนตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

 

ผู้ประสานงาน  

                พันตำรวจตรี วรเทพ                 ปิยวัจนาภรณ์               โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
                ร้อยตำรวจเอกหญิง ศศิร์อร         ทองนาค                      โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

 ผู้จัดทำ            คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                      90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  

                      โทรศัพท์/โทรสาร 0–3431–1110

                      Email : rpcafs@gmail.com

 

พิมพ์ที่            
โรงพิมพ์ เอเค ก๊อปปี้ นครปฐม

เลขที่ 20 ถนนยิงเป้า ตำบลสนามจันทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    โทรศัพท์ 0–3428-0286

 

กำหนดตีพิมพ์    ปีละ  2  ฉบับ   

                     ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

                     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

*** คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ รูปแบบการเขียนบทความ และการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

*** คู่มือการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 


About this Publishing System