Page Header Logo

วารสารวิชาการ ปี 2560 อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
Journal of Criminology and Forensic Science

Full text

บทความวิจัย

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา


บทความวิชาการ

- การตรวจสอบลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ด้วยโปรแกรมตรวจสอบลายมืออิเล็กทรอนิกส์ โดย พ.ต.ท.พิชศาล พันธุ์วัฒนา


- บทบาทของงานนิติโบราณคดี และ นิติมานุษยวิทยา ในการสืบสวนอาชญากรรม โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ


- ผลกระทบต่อ นิติวิทยาศาสตร์ จากการผลิตลำกล้องปืน แบบโพลีโกนอล โดย นายสกลกฤษณ์ เอกจักรวาล

บทความวิทยานิพนธ์

- การศึกษาคุณสมบัติทางแสงของเส้นใยสังเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรซ์ โดย นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา


- แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมสำหรับประเทศไทย โดยนายวิชิต แย้มยิ้ม