Page Header Logo

วารสารวิชาการ ปี 2560 เล่มที่ 2 อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
Journal of Criminology and Forensic Science

Full text

บทความวิจัย

- ความมั่นคงด้านแรงงานของไทย กับ อนาคตด้านการศึกษาของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ โดย เปมิกา สนิทพจน์


- การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ โครงการสถานีตำรวจลำสมัยบูรณาการกระบวนการยุติธรรมรองรับประชาคมอาเซียน โดย ดร.ธเนศ เกษศิลป์

 

บทความวิชาการ

- การตรวจสอบลายมือเขียนที่ปรากฏในเอกสาร โดย พ.ต.ท.ดร.พชิศาล พนัธวุ์ฒันา


- แผนประทุษกรรมกับลายเซ็นอาชญากรรมของคนร้าย : ความเหมือนที่ แตกต่าง โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ


- แนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ ประเทศไทย โดย ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา วิชิต แย้มยิ้ม


- ปฐมบท...สาเหตุการเป็น Battered Woman Syndrome โดย เปมิกา สนิทพจน์