Page Header Logo

วารสารวิชาการ ปี 2558 อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
Journal of Criminology and Forensic Science

Full text


บทความรับเชิญ

- การสืบสวนคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime): บทเรียนจากสหภาพยุโรป (EU) สู่อาเซียน(ASEAN) โดย พลตำรวจโท ศักดา เตชะเกรียงไกร

นิติวิทยาศาสตร์

- การจำลองภาพอาชญากรรมเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ในแนวทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ


- พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดย พันตำรวจโท พิชศาล พันธุ์วัฒนา


- การวิเคราะห์เขม่าดินปืนบนเสื้อผ้าแต่ละชนิด โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ

อาชญาวิทยาและสหวิทยาการ (Criminology & Interdisciplinary Study)

- โครงการวิจัยการจัดการความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. พัชรา สินลอยมา และ รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก โสรัตน์ กลับวิลา


- รูปแบบการจัดบริการที่มีคุณภาพของสถานีตำรวจนครบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน โดย พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศ์สารศรี


- การศึกษากระบวนการระบบพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรมไซเบอร์ โดย ณิช วงศ์ส่องจ้า


- การเปรียบเทียบระบบการบันทึกและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหาย โดย พัชริภา พิพิธเบญญา